Ψηφιακό Εργαλείο "Αρχιμήδης"

Το ψηφιακό εργαλείο «Αρχιμήδης» θα συνδυάζει τη μεθοδολογία SROI (Social Return on Investment) με τις επιπτώσεις στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs). Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα εργαλείο που θα παρουσιάζει ένα μεγάλο αριθμό κριτηρίων αξιολόγησης και θα καταλήγει στην εκτίμηση της κοινωνικής καθαρής παρούσας αξίας και του κοινωνικού εσωτερικού ποσοστού απόδοσης έργων, δράσεων και επενδύσεων.

Το εργαλείο θα μπορεί να πραγματοποιήσει τόσο ex ante (προβλεπτική) όσο και ex post (εκ των υστέρων) αξιολόγηση και θα επιτρέπει να γίνουν αντιληπτές και να προσδιορισθούν οι αξίες που δημιουργούνται από τη διάθεση κεφαλαίων, από οποιαδήποτε πηγή και για οποιοδήποτε σκοπό, δημιουργώντας έτσι ένα αποτελεσματικότερο σύστημα κοινωνικής εποπτείας.

Επίσης, μέσω του εργαλείου θα επιτυγχάνεται:

Oλιστική προσέγγιση

της αξίας από την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά

Παροχή αξιόπιστης και ουσιαστικής πληροφόρησης

μέσω αριθμητικών αποτελεσμάτων για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών

Βελτίωση της αξιολογικής ικανότητας

όλων όσων επηρεάζονται από την υλοποίηση έργων, δράσεων και επενδύσεων

Μεταβολή των στάσεων και αντιλήψεων

ως προς το τι θεωρείται κοινωνικά επωφελές

Βελτίωση της αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας

ως προς το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης

Δράσεις Capacity  Building

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών (εγχειριδίου) λειτουργίας

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνιακού σχεδιασμού και δικτύωσης

Ανάπτυξη εσωτερικού δικτύου

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού διαχείρισης έργων και επαφών

Φορέας Υλοποίησης