Δράσεις

Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης κοινωνικών επιπτώσεων

Το ΚΜΟΠ ανέπτυξε ένα ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης που συνδυάζει τη μεθοδολογία SROI (Social Return on Investment) με τις επιπτώσεις στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), με τουλάχιστον 250 κριτήρια αξιολόγησης, τις δυνητικά επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες, έναν χάρτη επιπτώσεων όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι εισροές και τα αποτελέσματα που επιφέρουν (εκροές), υποδείξεις για προσεγγιστικούς δείκτες (proxies) για την εκτίμηση των μη μετρήσιμων μεγεθών, προτάσεις για τη σχετική βαρύτητα που πρέπει να αποδοθεί σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης, απομόνωση της αξίας εκείνης που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη δράση ή επένδυση, εναλλακτικές προτάσεις για προβολή των επιπτώσεων στο μέλλον, αφαίρεση τυχόν αποσβέσεων, εκτίμηση της κοινωνικής καθαρής παρούσας αξίας, του κοινωνικού εσωτερικού ποσοστού απόδοσης και ανάλυση του βαθμού ευαισθησίας των αποτελεσμάτων με βάση τις υποθέσεις που έγιναν.

Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης κοινωνικών επιπτώσεων

Το ΚΜΟΠ ανέπτυξε ένα ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης που συνδυάζει τη μεθοδολογία SROI (Social Return on Investment) με τις επιπτώσεις στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), με τουλάχιστον 250 κριτήρια αξιολόγησης, τις δυνητικά επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες, έναν χάρτη επιπτώσεων όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι εισροές και τα αποτελέσματα που επιφέρουν (εκροές), υποδείξεις για προσεγγιστικούς δείκτες (proxies) για την εκτίμηση των μη μετρήσιμων μεγεθών, προτάσεις για τη σχετική βαρύτητα που πρέπει να αποδοθεί σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης, απομόνωση της αξίας εκείνης που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη δράση ή επένδυση, εναλλακτικές προτάσεις για προβολή των επιπτώσεων στο μέλλον, αφαίρεση τυχόν αποσβέσεων, εκτίμηση της κοινωνικής καθαρής παρούσας αξίας, του κοινωνικού εσωτερικού ποσοστού απόδοσης και ανάλυση του βαθμού ευαισθησίας των αποτελεσμάτων με βάση τις υποθέσεις που έγιναν.
Show More

Πιλοτική εφαρμογή
του εργαλείου σε 10 έργα

Το ΚΜΟΠ πραγματοποίησε πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου σε 10 έργα, που είχαν υλοποιηθεί είτε από δημόσιους φορείς ή φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από εταιρείες που χρηματοδοτούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στόχος ήταν η αξιολόγηση του εργαλείου προκειμένου να γίνουν τυχόν απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής αξιοποιήθηκαν επίσης για τη δημιουργία ενός οδηγού, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Πιλοτική εφαρμογή
του εργαλείου σε 10 έργα

Το ΚΜΟΠ πραγματοποίησε πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου σε 10 έργα, που είχαν υλοποιηθεί είτε από δημόσιους φορείς ή φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από εταιρείες που χρηματοδοτούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στόχος ήταν η αξιολόγηση του εργαλείου προκειμένου να γίνουν τυχόν απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής αξιοποιήθηκαν επίσης για τη δημιουργία ενός οδηγού, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Show More

Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης στη χρήση του εργαλείου

Το ΚΜΟΠ ανέπτυξε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, απευθυνόμενο σε εργαζόμενους/μέλη ή/και εθελοντές οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή και χρήση του εργαλείου, τη σύνταξη αναφορών/δημοσιεύσεων για παρουσίαση των αποτελεσμάτων και χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση δράσεων συνηγορίας (evidence-based advocacy). Το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε σε ανεπίσημες, διαδραστικές μεθοδολογίες επιμόρφωσης που περιελάμβαναν την εργασία ανά ομάδες, τα δημιουργικά εργαστήρια, τις προσομοιώσεις παιχνιδιών ρόλων κ.ά.

Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης στη χρήση του εργαλείου

Το ΚΜΟΠ ανέπτυξε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, απευθυνόμενο σε εργαζόμενους/μέλη ή/και εθελοντές οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή και χρήση του εργαλείου, τη σύνταξη αναφορών/δημοσιεύσεων για παρουσίαση των αποτελεσμάτων και χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση δράσεων συνηγορίας (evidence-based advocacy). Το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε σε ανεπίσημες, διαδραστικές μεθοδολογίες επιμόρφωσης που περιελάμβαναν την εργασία ανά ομάδες, τα δημιουργικά εργαστήρια, τις προσομοιώσεις παιχνιδιών ρόλων κ.ά.
Show More

Εκπαίδευσεις πάνω στην χρήση του εργαλείου

Διεξήχθησαν δύο επιμορφωτικές διαδικτυακές ημερίδες για περισσότερους από 60 εργαζόμενους/μέλη ή/και εθελοντές από 30 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και Δήμων από όλη την Ελλάδα στη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης κοινωνικών επιπτώσεων, τη σύνταξη αναφορών/δημοσιεύσεων για παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση δράσεων συνηγορίας (evidence-based advocacy).

Εκπαίδευση 60 οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών
στη χρήση του εργαλείου

Διεξήχθησαν δύο επιμορφωτικές διαδικτυακές ημερίδες για περισσότερους από 60 εργαζόμενους/μέλη ή/και εθελοντές από 30 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και Δήμων από όλη την Ελλάδα στη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης κοινωνικών επιπτώσεων, τη σύνταξη αναφορών/δημοσιεύσεων για παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση δράσεων συνηγορίας (evidence-based advocacy).
Show More

Εφαρμογή του εργαλείου από εκπαιδευμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υλοποίηση εκστρατειών/δράσεων συνηγορίας

Με την  υποστήριξη του ΚΜΟΠ, τουλάχιστον 10 από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετείχαν στην εκπαίδευση εφήρμοσαν το εργαλείο σε τομέα του ενδιαφέροντός τους με σκοπό την αξιολόγηση έργων και δράσεων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και την καταγραφή των κοινωνικών τους επιπτώσεων. Οι οργανώσεις χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την πραγματοποίηση εκστρατειών/δράσεων συνηγορίας με στόχο την αλλαγή πολιτικών, δράσεων και πρακτικών, την προάσπιση δικαιωμάτων και την ενίσχυση της «φωνής» κοινωνικών ομάδων που βιώνουν περιθωριοποίηση και αποκλεισμούς. Επιπρόσθετα, για διάστημα 7 μηνών παρασχέθηκε συμβουλευτική υποστήριξη στις 10 οργανώσεις (και σε άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις) για την αποτελεσματική χρήση του εργαλείου αξιολόγησης. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν 2 δράσεις συνηγορίας για τη διασφάλιση της ευρύτερης διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Εφαρμογή του εργαλείου από εκπαιδευμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υλοποίηση εκστρατειών/δράσεων συνηγορίας

Με την  υποστήριξη του ΚΜΟΠ, τουλάχιστον 10 από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετείχαν στην εκπαίδευση εφήρμοσαν το εργαλείο σε τομέα του ενδιαφέροντός τους με σκοπό την αξιολόγηση έργων και δράσεων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και την καταγραφή των κοινωνικών τους επιπτώσεων. Οι οργανώσεις χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την πραγματοποίηση εκστρατειών/δράσεων συνηγορίας με στόχο την αλλαγή πολιτικών, δράσεων και πρακτικών, την προάσπιση δικαιωμάτων και την ενίσχυση της «φωνής» κοινωνικών ομάδων που βιώνουν περιθωριοποίηση και αποκλεισμούς. Επιπρόσθετα, για διάστημα 7 μηνών παρασχέθηκε συμβουλευτική υποστήριξη στις 10 οργανώσεις (και σε άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις) για την αποτελεσματική χρήση του εργαλείου αξιολόγησης. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν 2 δράσεις συνηγορίας για τη διασφάλιση της ευρύτερης διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Show More

Ψηφιακό εργαλείο «Αρχιμήδης»